BSV
De boodschap van Genesis 1-11
is leverbaar
ISBN 978-90-63183-13-4
Prijs € 15,00

De eerste hoofdstukken van Genesis verkondigen de oorsprong van de wereld en van het menselijk leven op aarde. David Atkinson past hetgeen hij hier aantreft, toe op de grote kwesties waarvoor wij aan het eind van de twintigste eeuw staan. Hij stelt dat de eerste elf hoofdstukken van Genesis een ouverture op de rest van de Bijbel vormen. Daarin klinken reeds alle thema's die later in de Bijbel vollediger worden uitgewerkt. Bovendien wekken zij de verwondering voor de creatieve macht en schoonheid van God. En zij openbaren een God die altijd liefdevol en barmhartig is, zelfs in zijn vreselijke oordeel over mensen die Hem de rug toekeren en daardoor de harmonie in de schepping verstoren. Hij is er altijd op uit de mensheid te verlossen.

De serie de Bijbel Spreekt Vandaag is een serie verklaringen van gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Het doel van deze verklaringen is tweeledig: de tekst van de Bijbel zo nauwkeurig mogelijk uitleggen en de boodschap van de Bijbel verbinden met het leven van alledag. De serie is goed leesbaar voor een breed publiek, want zij vermijdt bewust de theologische vaktaal. Zij staat onder redactie van John Stott en Alec Motyer.

De boodschap van Hosea
is leverbaar
ISBN 978-90-63183-05-9
Prijs € 12,50

‘Ga heen en trouw met een prostituee.’ Dat was het eerste wat God tegen de profeet Hosea sprak. Waarom vroeg Hij dit van zijn speciale woordvoerder? Omdat Hij Hosea, het volk Israël en ieder van ons vandaag iets wilde leren. Een pijnlijke maar ook vreugdevolle les. Een les om nooit meer te vergeten. Het beeld van de hoererij heeft betrekking op de toestand van de mensheid. Wij allen zijn God ontrouw geworden. We hebben Hem en zijn gebod in de steek gelaten en ons met allerlei afgoden ingelaten. Het is beschamend maar waar. En toch, temidden van onze zonde komt God naar de mensen toe en bewijst Hij zijn liefde aan de liefdelozen. Wat een blijde boodschap!

De boodschap van Jesaja
is leverbaar
ISBN 978-90-63183-07-3
Prijs € 17,50

‘De reeks De Bijbel spreekt vandaag is een uitstekend middel om je af te stemmen op Gods stem.’
Roger Forster

‘Het eerste commentaar uit de reeks De Bijbel spreekt vandaag kreeg ik van een vriend toen ik pas enkele weken tot geloof was gekomen. Hij had erbij gezegd: ‘Op iedere bladzijde vind je juweeltjes.’ Hij had gelijk. Sindsdien ben ik aan deze serie verslingerd geraakt – het is een mooie combinatie van degelijke tekstuitleg en praktische toepassing.’
Vaughan Roberts

Door de briljante stijl, dichterlijke zeggingskracht en hoopvolle vooruitblik op het Evangelie, is Jesaja een bijzonder bijbelboek. Het verhaalt hoe God zelf de weg tot heiligheid heeft bereid voor degenen die zijn ‘verlost’ of ‘vrijgekocht’. Dit doet denken aan de uittocht uit Egypte, maar is tevens een voorafschaduwing van Christus’ volbrachte werk aan het kruis. De lezer ervaart de tastbare vreugde in de manier waarop Jesaja het oordeel beschrijft – vernieuwing rijst op vanuit de puinhopen, het nieuwe maakt plaats voor het oude. In dit meesterwerk van Jesaja zien we Gods hand in de geschiedenis van zijn volk en de wereld. Het goede nieuws betekent hoop voor de wereld.

Barry Webb nodigt de lezer uit om Jesaja’s fascinerende visioen van Gods heerlijkheid te zien, alsook het wonder dat toegang tot Hem mogelijk is. Het schrijven van dit boek was een onvergetelijke, alles overstijgende ervaring voor hem: ‘Ik heb als een arend door de hemelen gevlogen en de heerlijkheid van God gezien. Ik heb de wereld, en mijn plaats daarin, met andere ogen gezien.’

De boodschap van de bergrede
is leverbaar
ISBN 978-90-63183-02-8
Prijs € 17,50

‘Volgelingen van Jezus moeten anders zijn,’ schrijft John Stott, ‘Anders dan zowel de geïnstitutionaliseerde kerk als de seculiere wereld, anders dan bepaalde vormen van godsdienstigheid en niet-godsdienstigheid. De Bergrede is de meest complete omschrijving van de christelijke tegencultuur in het Nieuwe Testament. Hierin wordt een christelijk waardensysteem gepresenteerd, een ethische norm, een vorm van vroomheid, een houding ten opzichte van bezit, een ideaal, een leefwijze en een geheel van relaties – een voor een totaal verschillend van die van de niet-christelijke wereld. En deze christelijke tegencultuur is het leven in het Koninkrijk Gods, een volledig menselijk leven, dat echter wordt geleid onder goddelijke heerschappij.’

In deze zorgvuldige uiteenzetting van de Bergrede verklaart John R.W. Stott de bijbeltekst nauwkeurig en verbindt die met het hedendaagse leven. De auteur zegt dat hij vooral wil dat Christus zelf zijn rede weer houdt, deze keer voor de moderne wereld.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
 
 
Uitgeverij Novapres Krimweg 74 7351 AW Hoenderloo Postbus 18 7350 AA Hoenderloo
Tel:+31(0)55-5422584